Jaarverslagen

Voorwoord

Een jaarverslag beoogt getrouw en volledig verslag te doen van alle activiteiten die door een Stichting in het voorafgaande jaar zij verricht.Het jaarverslag van Stichting Lisaya over 2011 en 2012 voldoet niet helemaal aan deze eis, want er is veel meer te vertellen over de activiteiten die de Stichting in het afgelopen jaar heeft verricht dan in dit jaarverslag is beschreven. Informatie over specifieke onderwerpen is vastgelegd in de doelstellingen van de Stichting, die te radplegen zijn op deze site.

Maar er is ook een tweede reden. Om volledig te zijn, zou het aanmerkelijk omvangrijker verslag nodig zijn dan het onderhavige. Om geen megabytes te verspillen hebben volstaan met beschrijvingen van een deel van ons werk, dat tegelijkertijd een goed beeld geeft van de terreinen waarop de medewerkers van de stichting actief zijn. Met de uitvoering van taken op het gebied van behartigen van belangen van mensen, en humanitaire hulp, en advisering.
Voor een duurzame ontwikkeling en maximale veiligheid van alle die in India wonen en werken.

In het verslag worden ontwikkelingen belicht door de ogen van de medewerkers van de Stichting. Het benadrukt dat het de medewerkers zijn die zorgen voor de resultaten van onze stichting. Gedreven mensen die er eer aan ontlenen om hun belangrijke werk te doen, in een gebied waar een schoon en veilig milieu nooit vanzelfsprekend zal zijn. Te midden van de velen zonder wie wij ons werk niet zouden kunnen doen, wil ik hun prestaties in het bijzonder belichten, en hen dank zeggen voor hun grote inzet, ook in het afgelopen Jaar.

Namens Onze Stichting, Het Bestuur

Jaarverslag 2011

jaarverslag 2012

jaarverslag 2013

jaarverslag 2017

Als U een jaarverslag wil inzien kunt U contackt opnemen met onze penningmeester

tot 2015 Kees Verheijen liefst per mail
vanaf 2016 Thea van Eeuwijk liefst per mail

stichting.lisaya@gmail.com

Facebook Stichting Lisaya